Nákupní košík

Zdroj Výrobce označených karet v ČíněChcete chatovat teď?

(klikněte pro chat )

WhatsApp: +853 63403786

Naše kanály

 © TNT POKER CHEAT 2024

ZDROJ VÝROBCE OZNAČENÝCH KARET V ČÍNĚ

Pravidla a podmínky

Úvod

Tyto standardní podmínky webové stránky napsané na této webové stránce řídí vaše používání naší webové stránky, TNT Poker Cheat dostupné na adrese https://www.pokercheat8.com.

Tyto podmínky budou plně uplatňovány a ovlivní vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky jste souhlasili s přijetím všech zde napsaných podmínek. Tyto webové stránky nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některou z těchto standardních podmínek pro webové stránky.

Nezletilí nebo osoby mladší 18 let nemají povoleno používat tyto webové stránky.

Práva k duševnímu vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte, podle těchto podmínek Hrací karty označené TNT a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní všechna práva duševního vlastnictví a materiály obsažené na této webové stránce.

Je vám udělena omezená licence pouze pro účely prohlížení materiálů obsažených na této webové stránce.

Omezení

Jste výslovně omezeni na všechny následující:

  • publikování jakéhokoli materiálu webových stránek v jakýchkoli jiných médiích;
  • prodávat, poskytovat sublicence a/nebo jinak komercializovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • veřejně provozovat a/nebo ukazovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • používání těchto webových stránek jakýmkoli způsobem, který je nebo může poškozovat tyto webové stránky;
  • používání této webové stránky jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatele k této webové stránce;
  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může způsobit újmu webové stránce nebo jakékoli osobě nebo obchodnímu subjektu;
  • zapojování se do jakéhokoli dolování dat, shromažďování dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti v souvislosti s touto webovou stránkou;
  • používání této webové stránky k zapojení do jakékoli reklamy nebo marketingu.

Přístup k určitým oblastem této webové stránky je pro vás omezen a TNT Marked Playing Cards může dále omezit váš přístup do kterékoli části této webové stránky, a to kdykoli a na základě absolutního uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít pro tuto webovou stránku, jsou důvěrné a také musíte zachovávat důvěrnost.

Váš obsah

V těchto standardních podmínkách webových stránek „váš obsah“ znamená jakýkoli zvuk, video text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete zobrazit na této webové stránce. Zobrazováním vašeho obsahu udělujete TNT Marked Playing Cards nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, sublicencovatelnou licenci na jeho použití, reprodukování, adaptaci, publikování, překlad a distribuci v jakémkoli médiu.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí zasahovat do práv žádné třetí strany. TNT Marked Playing Cards si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění odstranit jakýkoli váš obsah z této webové stránky.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak jak je“ se všemi chybami a hrací karty označené TNT nevyjadřují žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo materiály obsaženými na této webové stránce. Nic z toho, co je na těchto webových stránkách obsaženo, nelze vykládat jako doporučení pro vás.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě nenesou TNT Marked Playing Cards, ani žádný z jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců odpovědnost za cokoli vyplývající z vašeho používání této webové stránky nebo s ním jakkoli související, ať už je taková odpovědnost na základě smlouvy. Označené hrací karty TNT, včetně jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců, nenesou odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z vašeho používání této webové stránky nebo s ním jakýmkoli způsobem související.

Odškodnění

Tímto v plném rozsahu odškodníte hrací karty označené TNT za jakékoli a/nebo veškeré závazky, náklady, požadavky, příčiny jednání, škody a výdaje vzniklé jakýmkoli způsobem souvisejícím s vaším porušením kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek.

Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným podle jakéhokoli platného zákona, budou taková ustanovení vymazána, aniž by to ovlivnilo zbývající ustanovení těchto podmínek.

Variace podmínek

Společnost TNT Marked Playing Cards je oprávněna tyto Podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a používáním této webové stránky se očekává, že budete tyto Podmínky pravidelně kontrolovat.

Úkol

Označené hrací karty TNT mohou bez jakéhokoli upozornění postoupit, převést a zadat subdodavatelům svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek. Nejste však oprávněni postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností podle těchto podmínek.

Celý souhlas

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi hracími kartami TNT Marked Playing Cards a vámi ve vztahu k vašemu používání této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu cn a při řešení jakýchkoli sporů se podřídíte nevýhradní jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem v cn.

Celosvětová doprava

Získejte balíček za 3 ~ 5 pracovních dnů

Soukromá zakázka

Přizpůsobte si své exkluzivní potřeby

Mezinárodní záruka

24x7 hodin online tým podpory

100% Bezpečná pokladna

PayPal / MasterCard / Visa